1. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?

A) Atabetü’l-Hakâyık

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Divanü Lügâti’t-Türk

E) Orhun Yazıtları

 

 

Cevap: B

2. İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.

B) Bu dönemdeki edebî faaliyetler, dinî kaynaklıdır.

C) Dinî kültür ve düşünce de edebiyattan etkilenmiştir.

D) Bu edebî anlayış tanzimat dönemine kadar devam etmiştir.

E) Bu dönem edebiyatçılarına göre, edebî eser, ya lirik ya da didaktik olmalıdır.

 

 

Cevap: A

4. Türk-İslâm edebiyatında kaleme alınmış en ünlü Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi kime aittir?

A) Akşemseddin

B) Fuzûlî

C) Nâbî

D) Hamdullah Hamdi

E) Yunus Emre

 

Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği türlerden biri değildir?

A) Siyer

B) Siyâsetnâme

C) Miraciye

D) Hilye

E) Mevlid

 

Cevap: B

5. Gazelin son beytine ne ad verilir?

 

A) Hüsn-i matla

B) Matla

C) Tahallus

D) Şah beyit

E) Makta 

 

Cevap: E