1. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun düzenleme alanını oluşturur?

A) İnsan-eşya ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar

B) Beşerî ilişki biçiminde ortaya çıkan davranışlar

C) Allah-insan ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar

D) Bütün beşerî davranışlar

E) Yalnızca karşılıklı hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar

 

Cevap: E

2. Aşağıdakilerin hangisi Tabiûn döneminde yer alan İslam hukuku kaynaklarından biri değildir?

A) Kanunnameler   B) Sünnet   C) İctihad   D) Sahabe icmâı   E) Kitâb

 

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi icmâın tanımında yer alan özelliklerden biri değildir?

A) İcmâın şer'î bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi

B) İcmâ yapanların Hz. Peygamberin ümmetinden olması

C) Müctehidlerin görüşlerinin aynı noktada toplanması

D) İcmâ hükmünün naslarda hiç yer almıyor olması

E) İcmâın Hz. Peygamberin vefatından sonra olması 

 

Cevap: D

3. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda hangi delili kullanmıştır?

A) İstihsan   B) Örf   C) Hiyel   D) İcmâ   E) Mürsel maslahat

 

Cevap: A

5. ''Arapça dışında başka bir dille namazda kıraatin yapılabileceği" şeklinde kendisine bir görüş nispet edilen mezhep kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şafiî   B) Taberî   C) Ahmed b. Hanbel   D) Malik   E) Ebu Hanife

 

 

Cevap: E