7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde hadis öğretiminin yapıldığı eğitim-öğretim kurumlarından biri değildir?

A) Enderun Mektebi

B) Dârulhilâfe Medreseleri

C) Medâris-i ilmiyye

D) Dârulfünun İlâhiyat Fakültesi

E) İmam Hatip Okulları 

 

Cevap: A