1. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi düşünceyi geliştiren ve halk irfânını besleyen eserlerden biri değildir?

A) Mesnevi

B) Müzekki’n-nufûs

C) Vesiletü’n-necat

D) Muhammediye

E) Telhisu’l-edille

 

 

Cevap: E

2. Aşağıdaki edebî türlerden hangisi doğrudan doğruya dinî, ahlâkî ve tasavvufî konuları ele alır?

A) Pendnâmeler

B) Sıhhatnâmeler

C) Kıyâfetnâmeler

D) Cenknâmeler

E) Bâznâmeler

 

Cevap: A

4. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?

A) Atabetü’l-Hakâyık

B) Divan-ı Hikmet

C) Divanü Lügâti’t-Türk

D) Orhun Yazıtları

E) Kutadgu Bilig

 

Cevap: E

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edip

B) Eren

C) Oyun

D) Alp

E) Ata

 

 

Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı dillerden biri değildir?

A) Pehlevîce

B) Sogdca

C) Çince

D) Sanskritçe

E) Toharca

 

 

Cevap: A