1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde düz yazıda kullanılmaya başlanan yeni türlerden biri değildir?

A) Mektup

B) Makale

C) Roman

D) Tiyatro

E) Fıkra

 

Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ) niyetiyle yazılan eserlerdendir?

A) Mantıku’t-Tayr

B) Hüsn ü Aşk

C) Atabetü’l-Hakâyık

D) Divanü Lügâti’t-Türk

E) Gül ü Bülbül

 

 

Cevap: C

4. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır?

A) Kıta

B) Mâni

C) Terci-bend

D) Mesnevi

E) Koşma

 

Cevap: B

3. Günümüzdeki ansiklopedik biyografi kitaplarına benzeyen Türk-İslâm edebiyatı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antoloji

B) Menâkıbnâme

C) Cönk

D) Mecmua

E) Tezkire

 

Cevap: E

5. En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme/yazma kâidelerini inceleyen ilmî disipline ne ad verilir?

A) Usûl-i kitâbet

B) İnşâ

C) Belâgat

D) Tevriye

E) Mecâz-ı mürsel

 

Cevap: C