1. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ) niyetiyle yazılan eserlerdendir?

A) Mantıku’t-Tayr

B) Hüsn ü Aşk

C) Atabetü’l-Hakâyık

D) Divanü Lügâti’t-Türk

E) Gül ü Bülbül

 

 

Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamlaşma öncesi yazılı eser bıraktığı dillerden biri değildir?

A) Pehlevîce

B) Sogdca

C) Çince

D) Sanskritçe

E) Toharca

 

 

Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?

A) Hece vezni

B) Aruz vezni

C) Dil

D) Dörtlükten oluşan nazım şekilleri

E) Konu

 

 

Cevap: B

3. İslam öncesi Türk edebiyatı yazılı metinler itibarıyla kaçıncı yüzyıldan itibaren başlar?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

 

 

Cevap: C

5. Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm

B) Maniheizm

C) Paganizm

D) Şamanizm

E) Hıristiyanlık

 

Cevap: D