1. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.

B) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.

C) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.

D) Din, edebiyata kaynaklık eder.

E) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

 

 

Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi muallakât kavramı için kullanılır?

A) Ukaz panayırında düzenlenen şiir yarışmaları.

B) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçen estetik formlar.

C) Kâbe duvarına asılmaya layık görülen şiirler.

D) Manzum olarak söylenen hikmetli sözler.

E) Arap edebiyatında nesir olarak yazılmış eserler.

 

 

Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi millî üslup kapsamında yer almaz?

A) Aruz vezni

B) Hece vezni

C) Dil

D) Dörtlükten oluşan nazım şekilleri

E) Kafiye

 

Cevap: A

3. “Edebiyat sanatı, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışlarını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır.” Bu paragrafa göre Türk İslam Edebiyatı aşağıdaki bilim dallarından hangisine katkıda bulunmaz?

A) Sosyoloji

B) Coğrafya

C) Mimari

D) Tarih

E) Musıkî

 

 

Cevap: B

5. Türklerin kabul ettikleri en eski din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm

B) Maniheizm

C) Şamanizm

D) Paganizm

E) Hıristiyanlık

 

Cevap: C