1. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Süleyman Çelebi- Vesiletü’n-Necât

B) Muhammed Bîcân- Muhammediye

C) Eşrefoğlu Rûmî- Müzekki’n-Nüfûs

D) Âşık Paşa- Garibnâme

E) Ahmed Yesevi- Atabetü’l-Hakâyık

 

Cevap: E

 

2. İslamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemdeki edebî faaliyetler, dinî kaynaklıdır.

B) Dinî kültür ve düşünce de edebiyattan etkilenmiştir.

C) Edebiyat ve din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür.

D) Bu edebî anlayış tanzimat dönemine kadar devam etmiştir.

E) Bu dönem edebiyatçılarına göre, edebî eser, ya lirik ya da didaktik olmalıdır.

 

Cevap: C

4. İslâm öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifade ile zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akaid

B) Fıkıh

C) Tasavvuf

D) Kısas-ı enbiyâ

E) Hadis

 

Cevap: D

3. Yunus Emre’nin mesnevi tarzında yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yûsuf u Züleyhâ

B) Risâletü’n-nushiyye

C) Leylâ vü Mecnûn

D) Vesîletü’n-necât

E) Mantıku’t-tayr

 

Cevap: B

5. Talim-i edebibiyât aşağıdaki edebiyatçılardan hangisinin eseridir?

A) Muallim Nâci

B) Recâizâde Mahmud Ekrem

C) Şeyh Gâlib

D) Leskofçalış Gâlib

E) Ahmed Midhat Paşa

 

 

Cevap: B