1. Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

A) Musavverât

B) Muallakât

C) Murakkaât

D) Mukattaât

E) Mukaddemât

 

Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamî Türk edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında gösterilebilir?

A) Siyer-i Nebî

B) Kısas-ı Enbiyâ

C) Tevârîh-i Hulefâ

D) Terâcim-i Ahvâl

E) Ahbâru’l-Arab

 

 

Cevap: E

4. İslam öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifadeyle zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkıh

B) Tasavvuf

C) Hadis

D) Kısas-ı Enbiyâ

E) Akaid

 

Cevap: D

3. İslamî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyer

B) Kısas-ı Enbiyâ

C) Kur’ân-ı Kerim

D) Şuarâ Tezkireleri

E) Ahbâru’l-Arab

 

 

Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslamî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?

A) Sıhhatnâme

B) Pendnâme

C) Akâidnâme

D) Kâbenâme

E) Fütüvvetnâme

 

 

Cevap: A