1. Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.

B) Din, edebiyata kaynaklık eder.

C) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.

D) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

E) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.

 

Cevap: E

2. Kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı uzun manzumelere ne ad verilir?

A) Kaside

B) Mesnevi

C) Divan

D) Kıssa

E) Hikâye

 

Cevap: B

4. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?

A) Rubai

B) Mısra

C) Beyit

D) Tahmis

E) Müseddes

 

 

Cevap: B

3. Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir?

A) İntâk

B) Tevriye

C) Teşbih

D) Mecâz

E) Itnâb

 

Cevap: E

5. Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesîletü’n-necât” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz vezniyle yazılmıştır.

B) Mevlid türünün en meşhur örneğidir.

C) Garipnâme ve Siyer-i Nebi isimli eserlerin izleri görülür.

D) Sultan l.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.

E) Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üstünlüğü anlatılmıştır.

 

Cevap: D