1. Türk İslam Edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?

A) Atabetü’l-Hakâyık

B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Hikmet

D) Divanü Lügâti’t-Türk

E) Orhun Yazıtları 

 

Cevap: B

2. Eski Araplar’da, cahiliye döneminde iyi ahlâk iyi davranışlar telkin eden, kötü- lüklerden korunmayı öğreten veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ahbar ve kısaslar anlatan meslek erbaplarına ne ad verilir?

A) Kam

B) Bahşi

C) Oyun

D) Şamam

E) Kass

 

 

Cevap: E

4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edip

B) Oyun

C) Eren

D) Alp

E) Ata

 

Cevap: B

3. Ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olan en küçük nazım birimine ne ad verilir?

A) Mısra

B) Müseddes

C) Beyit

D) Tahmis

E) Rubai 

 

Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi teşbîhin çeşitlerinden biridir?

A) Müekked

B) Fesâhati

C) Bedî

D) Meâni

E) Beyân

 

 

Cevap: A