1. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

B) Fatih Kanunnamesi

C) Aile Hukuk Kararnamesi

D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu

E) Suriye Medeni Kanunu

 

Cevap: A

2. Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?

A) İdâme

B) İbkâ

C) İlgâ

D) İsbât

E) Islâh 

 

Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki ictihad faaliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Aynı konuda farklı ictihatlarda bulunmaları

B) Nas bulunmayan konularda çözüm için ictihada başvurmaları

C) İctihadın kıyas, istihsan ve ıstıslah gibi kısımlara ayrılması

D) Bazı nasların gâî yoruma tabi tutulması

E) Farazi fıkıh olgusunun oluşmaması

 

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun temel özelliklerinden biri değildir?  

A) İlahî iradeye dayalı olması

B) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması

C) Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırımı da öngörmesi

D) Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

E) Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi 

 

Cevap: B

5. “Belli bir davranışın veya problemin hükmüne dair özel delil değil, bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarıdır.” Yukarıda tanımı verilen fıkhî delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tafsilî delil

B) Sevri delil

C) Zannî delil

D) Kat’î delil

E) İcmalî delil

 

 

Cevap: E