1. İslam'ın Câhiliye hukukuna ilişkin bazı kural ve kurumları düzelterek kabul etmesi aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) İlgâ   B) İbkâ   C) Nesh   D) Tedvin   E) Islâh

 

Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırım da öngörmesi

B) İlahî iradeye dayalı olması

C) Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi

D) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması

E) Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

 

Cevap: D

 

4. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Kanunnamesi

B) Aile Hukuk Kararnamesi

C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu

E) Suriye Medeni Kanunu 

 

Cevap: C

3. Şer’i hukukun boş bıraktığı alanlarda genelde hükümdarın iradesiyle ortaya konan ve pozitif hukuk kuralı hüviyeti kazanan hukuk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adet hukuku

B) Siyâsi hukuk

C) Örfi hukuk

D) Medeni hukuk

E) Tecrübi hukuk

 

Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi Şiî çevrede gelişen hukuk ekolleri arasında yer alır?

 

A) Sevri ekolü

B) Zeydi ekolü

C) Taberi ekolü

D) Tahiri ekolü

E) Leys ekolü

 

Cevap: B