1. “Belli bir davranışın veya problemin hükmüne dair özel delil değil de bir bütün olarak fıkhın kaynakları ya da hükümlerin kendileri yoluyla elde edildiği yöntem kurallarıdır.” Yukarıda tanımı verilen delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tafsilî delil

B) İcmalî delil

C) Küllî delil

D) Kat’î delil

E) Zannî delil

 

Cevap: B

2. I. Tavsiye edici nitelikte olması

   II. Emredici nitelikte olması

 III. Tecviz edici nitelikte olması

Fıkıh ve hukuk arasında kuralların bağlayıcılık niteliği açısından bir karşılaştırma yapıldığında yukarıdaki hususların hangilerinde fıkhın hukuktan farklı olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

Cevap: A

4. I. Kelâm’ın tüm temel İslam bilimleri bakımından bir meşruiyet kaynağı konumunda olması

  II. Kelâm’ın tüm var olanı (mevcûd) konu edinmesi

 III. Kelâm’ın diğer ilimler gibi ihtilaflar barındırmaması

Yukarıdaki nedenlerden hangileri sebebiyle klasik dönemde, kelam ilmi diğer temel İslam bilimlerine nisbetle, küllî ilim olarak nitelendirilmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) III ve IV

E) I, II ve III 

 

Cevap: B

3. Fıkhı, “Kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi” şeklinde tarif eden hukukçu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Hanife   B) Ebu Sevr   C) Şafii   D) Ebu Yusuf   E) Malik 

 

Cevap: A

5. İslam hukukunun özellikleri açıklanırken onun “kazuistik” bir yöntemle oluşmuş olduğundan bahsedilir. Burada geçen “kazuistik” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoruma kapalı olması

B) Cezalarının caydırıcı olması

C) Meseleci olması

D) İkili bir yaptırıma sahip olması

E) Birçok müçtehidin katkısı ile oluşmuş olması

 

 

Cevap: C