1. Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?

A) İlgâ   B) İdâme   C) Islâh   D) İsbât    E) İbkâ 

 

Cevap: A

2. Bir ayırıma göre şer’i hükümler, “şer’-i müevvel” ve “şer’-i münezzel” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şer’-i müevvelin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alternatif hükümler

B) Üzerinde ittifak edilen hükümler

C) İçtihatla ulaşılmış hükümler

D) Birinci derecedeki hükümler

E) Tevile elverişli hükümler

 

Cevap: C

4. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

B) Fatih Kanunnamesi

C) Aile Hukuk Kararnamesi

D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu

E) Suriye Medeni Kanunu 

 

Cevap: A

3. Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamber dönemi

B) Tabiûn dönemi

C) Sahabe dönemi

D) Müçtehid imamlar dönemi

E) Taklit dönemi

 

Cevap: B

5. Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmaili   B) Caferi   C) İsnaaşariyye   D) Zeydi   E) Nusayri 

 

Cevap: D