4. Hanefî âlimlerinden Burhâneddin elMerğinânî’nin el-Hidâye’si üzerine yapılan tahric çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irakî’nin el-Muğnî an hamli’l-esfâr’ı

B) İbn Hacer’in Telhîsu’l-habîr’i

C) Zeylaî’nin Nasbu’r-râye’si

D) Mahmud Tahhan’ın Usûlü’t-tahrîc’i

E) Abdülmevcûd Muhammed Abdüllatif’in Keşfü’l-lisâm’ı 

 

Cevap: C