Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin özelliklerinden değildir?

A) Hicretten önce inen surelerdir.

B) Bakara ve Al-i İmran sureleri hariç Hurufu Mukatta ile başlayan surelerdir.

C) İçinde "Kella" lafzının geçtiği surelerdir.

D)" Ey iman edenler" hitabı ile başlayan surelerdir.

E) Hz. Adem ve İblis kıssasının geçtiği surelerdir.

 

CEVAP:D

 

Kendisiyle neyin kastedildiği anlaşılabilecek derecede açık olan nazım ve te'lifi itibariyle herhangi bir ihtilafa yol açmayan ve tek bir manayı ifade eden ayet veya vecihlere denir.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Muhkem

B) Müteşabih

C) Müşkil

D)İ'caz

E) Hafi

CEVAP: A

Aşağıdaki müfessirlerden hangisi Bilimsel tefsir ekolüne mensup değildir?

A) Ahmet Muhtar Paşa

B) Ahmet el-İskenderani

C) Taberi

D) Abdurrahman Kevakibi

E) Tantavi

 

CEVAP: Taberi

Mushaf haline getirilen Kur'an'ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?

A) Mekke

B) Basra

C) Şam

D) Bağdat

E) Kufe

 

CEVAP: D

Ayete'l Kürsi diye bilinen meşhur ayet aşağıdaki hangi surede yer alır?

 

A) Bakara

B) Al-i İmran

C) İsra

D) Necm

E) Fatiha

 

CEVAP:Bakara