1. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi inkar özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışlardan ötürü kafir saymaya ne denir?

A) İrtidad                 

B) Tefrik               

C) Telfik               

D) Mürted             

E) Tekfir

 

 

Cevap: E

 

2. Allah’ın;

     I. İlim

    II. Basar

   III. Kıdem

   IV. Beka

sıfatlarından hangisi/hangileri subuti sıfatlardandır?

A) I ve IV                  

B) II ve III           

C) I,II,III ve IV              

D) Yalnız IV    

E) I ve II

 

 

Cevap: E

 

4) Cinler’in özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ateşten yaratılmışlardır.

B) İnsanlar gibi ilahi emirlere itaat ederler.

C) Bir kısmı Müslümandır bir kısmı kafirdir.

D) Mutlak gayba dair yer yer bilgileri olabilir.

E) Duyu organlarıyla algılanamazlar.

 

 

Cevap: D

3) ‘Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.’

Yukarıdaki ayette bahsedilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazene

B) Münker ve Nekir

C) İlliyun

D) Hamele-i Arş

E) Kiramen Katibin

 

 

Cevap: E

5) Sözlükte ‘bir araya getirmek, toplamak’ anlamlarına gelen kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an               

B) İncil         

C) Zebur   

D) Tevrat           

E) Mişna

 

Cevap: A